RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, DAGTECH Sp. z o.o. Głogówko 25, 67-240 Kotla, e-mail dagtech@onet.pl zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
   – udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty;
   – realizacji zawartej umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
   – realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur;
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
   – prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora,
  2. pracownicy podmiotu zapewniającego bieżące wsparcie informatyczne
   i utrzymanie systemów informatycznych oraz baz danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań,
  3. pracownicy kancelarii prawnych w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  2. 5 lat, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. 10 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia,
   Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Dagtech sp.z o.o. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie dagtech.com.pl.
 6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie lub wystawić fakturę. W przypadku gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie danych jest obowiązkowe.
 8. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.